Udviklingsprocessen

Hos JM Systems ser vi selve udviklings­processen som fem over­ordnede trin. Disse trin skal gennem­føres for at kunne opnå et succes­fuldt projekt. De fem trin er:

  • Udarbejdelse af kravspecifikation
  • Produktion (programmering)
  • Systemtest (kvalitetskontrol)
  • Implementering
  • Overdragelse af systemet

Udarbejdelse af kravspecifikation: I denne fase udarbejder JM Systems en krav­specifikation på baggrund af de ønsker og krav, som kunden har til systemet. Hvis kunden selv har udarbejdet en krav­specifikation gennem­læses denne, og der skrives kommentarer til krav­specifikationen. Fasen afsluttes med, at der afholdes et møde mellem JM Systems og kunden. Her gennemgås krav­specifikationen, og eventuelle spørgsmål afklares. Hos kunden findes kontakt­personer til det videre forløb. Kontakt­personerne er ressourcer som JM Systems kan kontakte, hvis der i de efter­følgende trin skulle opstå spørgsmål, der skal afklares. Det kunne for eksempel være af tekniske eller forretnings­orienterede karakter


Produktion (Programmering): I denne fase påbegynder JM Systems udviklingen af software­systemet. Indledningsvis fastlægges en data­struktur, og data­basen oprettes eller tilpasses. Forskellige løsning­smodeller udarbejdes i forbindelse med de mere komplekse dele af software­systemet, og den mest hensigts­mæssige løsnings­model udvælges


Systemtest (Kvalitetskontrol): I første del af denne fase tester JM Systems selv software­systemet for fejl og mangler i forhold til krav­specifikationen. I anden del af fasen opsættes et test­miljø hos kunden, hvor super­brugere har mulighed for at teste software­systemet for fejl, mangler, uoverens­stemmelser, respons­tider etc.


Implementering: Det udviklede software installeres hos kunden i drifts­miljøet, og data overføres til den nye database - enten af kunden selv eller af JM Systems. Software­systemet er nu klar til at blive taget i brug af slut­brugerne


Overdragelse af system: I denne sidste fase over­drages det færdige software­system sammen med de aftalte komponenter, såsom kilde­koden, dokumentation, hjælpe­filer etc.
Der holdes et møde, hvor disse ting overdrages til kunden, og hvor det sikres, at løsningen lever op til alles forventninger.


Igennem alle ovenstående faser ligger JM Systems vægt på dialog med kunden for derigennem at undgå de typiske fejl, som man ofte ser i udvikling af software­systemer (såsom forskellig reference­ramme, manglende forståelse for muligheder og begrænsninger i henholdsvis forretnings­gangene og software­systemerne).